Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Zuid Afrika MTB Experience B.V.

 

 1. Begrippen

 

Activiteit                        de activiteit zoals opgenomen in de Overeenkomst, namelijk mountainbiken in Zuid-Afrika;

Overeenkomst              de overeenkomst die betrekking heeft op de Reis, waaronder ook de Reisvoorwaarden;

Reis                                 een pakketreis;

Reisvoorwaarden         deze algemene voorwaarden;

Reiziger                         ieder natuurlijk persoon die met ZA MTB Experience een overeenkomst met betrekking tot een Reis wil sluiten of heeft gesloten; en

ZA MTB Experience    de reisorganisatie, Zuid Afrika MTB Experience B.V., Kamer van Koophandel nummer 89781252.

 1. Toepasselijkheid

De Reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ZA MTB Experience aangeboden Reizen en/of met ZA MTB Experience gesloten Overeenkomsten. 

 1. Boeking
  • Boeken voor een Reis kan uitsluitend via de website mtbzuidafrika.nl. Na ontvangst van een aanmelding via de website ontvangt de Reiziger een boekingsbevestiging. Met inachtneming van de Reisvoorwaarden komt een Overeenkomst slechts tot stand door ontvangst van de opdrachtbevestiging.
  • Minderjarigen onder de 18 jaar zijn niet toegestaan.
  • Een boeking van een Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.
  • De vliegreis is niet in de Reis inbegrepen. De Reiziger dient zelf een vliegticket te kopen.
 2. Reisduur
  • De reisduur staat in hele dagen vermeld zowel op website als in de boekingsbevestiging. De Reis vangt aan vanaf het vliegveld van aankomst en eindigt op het vliegveld van vertrek, beide Kaapstad (Zuid-Afrika). Als de Reiziger geen gebruik maakt van het vervoer van en/of naar het vliegveld, dan start of eindigt de Reis bij de accommodatie.
 3. Reisdocumenten
  • De Reiziger moet gedurende de Reis beschikken over de noodzakelijke reisdocumenten, zoals onder andere een geldig paspoort en eventueel een visum. De Reiziger moet bij de officiële instanties controleren of de informatie volledig en actueel is (advies: download de Reis App van het Ministerie van Buitenlandse zaken en douane).
  • In het geval de Reiziger de Reis niet of gedeeltelijk kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de Reiziger.
 4. Verplichtingen van de Reiziger
  • Voor aanvang van de Reis moet de Reiziger aan ZA MTB Experience belangrijke informatie melden zoals onder andere ziektes en/of het gebruik van medicijnen. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze informatie kan uitsluiting van deelname van de Reis tot gevolg hebben. De terugbetalingskosten zoals opgenomen in artikel 12.2 zijn dan van toepassing.
  • De Reiziger moet in staat zijn de Activiteit met het gevraagde of te verwachten (technisch) niveau en de conditie te volbrengen. De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling hiervan. Op het Youtube kanaal van ZA MTB Experience kan de Reiziger een goede indruk krijgen welk niveau en conditie de Reiziger dient te beschikken om mee te kunnen doen met de Activiteit.
  • Wanneer de Reiziger door een lichamelijke, geestelijke of andere belemmerende oorzaak niet in staat is de Activiteit te kunnen volbrengen, dan heeft ZA MTB Experience het recht om de Reiziger van (verdere) deelname van een Activiteit uit te sluiten of de gehele Reis te annuleren. ZA MTB Experience is niet verplicht een alternatief programma aan te bieden wanneer de Reiziger niet in staat is het reguliere programma te volgen. De Reiziger heeft geen recht op restitutie van de reissom. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Reiziger.
 5. Verzekeringen
  • De Reiziger is bij deelname aan een Reis verplicht zich voldoende te verzekeren tegen alle medische kosten en persoonlijke risico’s inclusief repatriëring naar thuisland, ambulance en reddingsacties. Ook is de Reiziger verplicht een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten.
  • ZA MTB Experience is niet aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak uit vergoeding bestaat vanuit een annuleringsverzekering en/of een reisverzekering. Deze schade moet bij de verzekeringsmaatschappij worden verhaald.
 6. Betaling
  • De totale reissom wordt tijdens het boeken via de website betaald. Mocht de betaling niet tijdens de boeking worden voldaan, dan komt de Overeenkomst niet tot stand.
 7. Overdragen van Reis
  • Een Reiziger kan, voor aanvang van de Reis, de Reis overdragen aan een ander. Deze andere persoon moet wel voldoen aan alle voorwaarden van ZA MTB Experience en vervanging moet ook mogelijk zijn. De overdragende Reiziger moet ZA MTB Experience uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Reis per e-mail op de hoogte stellen van de overdracht.
  • De overdragende Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en bijkomende kosten die voortvloeien uit de overdracht, waaronder wijzigingskosten.
 8. Wijziging door Reiziger
  • De Reiziger die de Reis heeft geboekt, kan ZA MTB Experience verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. ZA MTB Experience is niet verplicht de wijziging te aanvaarden.
  • ZA MTB Experience aanvaardt wijzigingen tot 31 dagen voor aanvang van de Reis. Vanaf 30 dagen voor aanvang van de Reis zijn de annuleringsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 12 van toepassing.
 9. Wijziging door ZA MTB Experience
  • ZA MTB Experience mag voor aanvang van de Reis eenzijdig kleine wijzigingen in de Reis doorvoeren. De Reiziger wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
  • Bij gewichtige omstandigheden kan ZA MTB Experience voor aanvang van de Reis belangrijke punten wijzigen zoals het aanbieden van een alternatieve Reis. In dat geval kan de Reiziger de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst kosteloos beëindigen. Als de Reiziger de wijziging aanvaardt geldt dit als een nieuwe Overeenkomst. Als de Reiziger de wijziging afwijst en daarmee de Overeenkomst wordt beëindigd, dan wordt de betaalde reissom terugbetaald. De Reiziger moet zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor aanvang van de Reis, aan ZA MTB Experience laten weten of hij de gewijzigde reis wel of niet aanvaardt. Reageert de Reiziger niet binnen de gestelde termijn, dan geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.
 10. Annulering door Reiziger
  • Het annuleren van de Reis kan per e-mail, waarbij de verzenddatum van de e-mail geldt als annuleringsdatum. Afhankelijk van de annuleringsdatum wordt een deel van de reissom aan de Reiziger terugbetaald. Hoe korter voor vertrek de Reis wordt geannuleerd, hoe meer kosten ZA MTB Experience al heeft moeten maken.
  • De terugbetalingskosten aan de Reiziger bedragen als volgt:
   • tot 12 weken voor vertrek: 70% van de reissom;
   • vanaf 11 tot 5 weken voor vertrek: 50% van de reissom;
   • vanaf 5 tot 2 weken voor vertrek: 30% van de reissom;
   • vanaf 2 weken voor vertrek: 0% van de reissom.
   • Annulering door ZA MTB Experience
  • Bij de Reizen geldt een minimumaantal deelnemers. Het minimumaantal staat bij de betreffende Reis vermeld. Blijft het aantal deelnemers onder dit minimum, dan wordt de Reis geannuleerd. De Reiziger wordt hiervan uiterlijk 2 weken voor aanvang van de Reis op de hoogte gesteld.
  • ZA MTB Experience kan ook de Reis annuleren als de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
  • In de bovenstaande gevallen wordt de betaalde reissom door ZA MTB Experience terugbetaald. Er is geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele overige kosten die door de Reiziger zijn gemaakt zoals voor inentingen, visum, vliegtickets en verzekeringen worden niet door ZA MTB Experience vergoed.
  • ZA MTB Experience kan de Reis annuleren wanneer de Reiziger niet in staat is de Reis of de Acitiviteit met het gevraagde of te verwachten niveau te volbrengen. Ook indien de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde voorwaarden of als onjuiste of onvolledige informatie over de Reiziger is opgegeven. De terugbetalingskosten zoals opgenomen in artikel 12.2 zijn dan van toepassing.
 11. Klachten
  • Bij klachten tijdens de Reis moet de Reiziger het probleem direct bij ZA MTB Experience Klachten kunnen worden gemaild naar klacht@MTBzuidafrika.nl. ZA MTB Experience zal op zoek gaan naar een oplossing.
  • Als het probleem niet kan worden opgelost, dan zal er worden gekeken naar een eventuele compensatie of naar een alternatief. De Reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien het probleem is toe te rekenen aan de Reiziger.
  • Alle klachten die volgens de Reiziger niet volledig zijn opgelost tijdens de Reis, moeten binnen 2 maanden na de Reis per e-mail aan ZA MTB Experience worden gemeld. Klachten die niet binnen de gestelde termijn worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.
 12. Aansprakelijkheid ZA MTB Experience
  • ZA MTB Experience is niet aansprakelijk voor enige schade van de Reiziger als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan:
   • de Reiziger, waaronder maar niet beperkt tot de gezondheidsconditie van de Reiziger;
   • derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen;
   • onvermijdbare en buitengewone omstandigheden; of
   • ter beschikking gestelde materialen en uitrusting en overige diensten verleend door via ZA MTB Experience ingeschakelde derden.
  • Iedere aansprakelijkheid van ZA MTB Experience voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van ZA MTB Experience.
  • ZA MTB Experience is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen.
 13. Aansprakelijkheid Reiziger
  • Deelname aan de Activiteit geschiedt voor de Reiziger altijd voor eigen risico. De Reiziger geeft door het akkoord gaan met de Reisvoorwaarden aan op de hoogte te zijn van het risico dat de Activiteit met zich meebrengt. De Reiziger aanvaardt dit risico en neemt willens en wetens deel aan de Activiteit.
  • De Reiziger is verplicht alle aanwijzingen van ZA MTB Experience en/of externe reisgidsen die voor een goede uitvoering van de Reis noodzakelijk zijn, op te volgen. De Reiziger is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door niet nakomen van deze verplichting.
  • De Reiziger is aansprakelijk voor schade ontstaan door ongeoorloofd gedrag. Bij hinder door de Reiziger met als gevolg dat een goede uitvoering van de Reis wordt bemoeilijkt, kan uitsluiting van deelname van de Reis tot gevolg hebben. Onder hinder valt onder andere wangedrag, alcoholgebruik en/of het niet opvolgen van aanwijzingen en het niet in bezit zijn van een goede uitrusting. De reissom wordt in dat geval niet terugbetaald.
  • De Reiziger vrijwaart ZA MTB Experience van aanspraken van bij de Reis betrokken reisdienstverleners (zoals externe reisgidsen), andere Reizigers of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.
 14. Toepasselijk recht

Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.